exotic holidays
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า
Myanmar
ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี
Korea
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง
Hongkong
ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์สิบสองปันนา
Xishuangbanna
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
Japan
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม
Vietnam
ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย
India
ทัวร์ภูฏาน ทัวร์ภูฏาน
Bhutan
ทัวร์รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย
Russia
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป
Europe
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์อังกฤษ
England
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ฝรั่งเศส
France
ทัวร์อิตาลี ทัวร์อิตาลี
Italy
ทัวร์มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า
Macau
ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
Singapore
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
China
ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง
Beijing
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เซี่ยงไฮ้
Shanghai
ทัวร์กวางเจา ทัวร์กวางเจา
Guangzhou
ทัวร์บาหลี ทัวร์บาหลี
Bali
ทัวร์บรูไน ทัวร์บรูไน
Brunei
ทัวร์เขมร ทัวร์เขมร
Cambodia
ทัวร์ลาว ทัวร์ลาว
Laos
ทัวร์โครเอเซีย ทัวร์โครเอเซีย
Croatia
ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี
Turkey
ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาล
Nepal
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์
Maldives
ทัวร์อเมริกา ทัวร์อเมริกา
America
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์สแกนดิเนเวีย
Scandinavia
ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์
New Zealand
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย
Australia
ทัวร์แอฟริกา ทัวร์แอฟริกา
Africa
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน
Taiwan
ทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดน
Jordan
ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังกา
Srilanka
ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย
Malaysia
ทัวร์ฟิลิปปินส์ ทัวร์ฟิลิปปินส์
Philippines
รูปภาพทัวร์

Visa เอกสารทำวีซ่า

เอกสารการทำวีซ่าประเทศต่างๆ ทัวร์ต่างประเทศ

ประเทศจีน

•หนังสือเดินทางเล่นจริง มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
•หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
•รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป หน้าตรง พื้นหลังสีขาว หรือสีฟ้า หรือสีอ่อน รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
•ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
•ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
•สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับเล่มของท่านในกรณี
    1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
    2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
    3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
    4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

ทัวร์ต่างประเทศ

 

 ประเทศออสเตรเลีย

  •หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง) และจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  (หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  (ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ)

•รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ** รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับผมใดๆ **

•สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ

•สำเนาทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบหย่า (ถ้ามี) หรือสำเนาสูติบัตร ในกรณีเป็นเด็กต่ำกว่า 15 ปี)

•ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) กรณีเป็นลูกจ้าง หรือแม้แต่ข้าราชการ หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัท หรือ สำเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการที่คัดมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

•ข้าราชการจะต้องสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด

• เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

•หลักฐานการเงินโดยใช้ สำเนา โดยถ่ายจากสมุดเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวทุกหน้า อัพเดทถึงเดือนล่าสุด พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน), หรือหากมีเงินในบัญชีน้อย และมีบัญชีอื่นกรุณาแนบมาด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น  *** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

•สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริง (กรณีไม่ได้ยื่นพร้อมกรุ๊ป)

•เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา) จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา จะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับผู้อื่นโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

•กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร

•ผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดให้ พร้อมมีข้อความรับรองจาแพทย์ว่าสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยลำพัง โดยมิต้องมีผู้ดูแลโดยจะต้องให้แพทย์กรอกรายละเอียดสุขภาพได้จากแบบฟอร์มของสถานทูตออสเตรเลียเท่านั้น และผู้เดินทางที่อายุเกิน 70 ปี จะต้องเตรียมพาสปอร์ตและรูปถ่ายสำหรับไปตรวจสุขภาพด้วย และใบประกันสุขภาพ (จากบริษัทประกันภัย) ทัวร์ต่างประเทศ

 

 ประเทศนิวซีแลนด์

•หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่าเอามาด้วย)

•รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่ง / หรือ 2 นิ้ว

•สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

•สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ

•สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)   สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า(ถ้ามี)

•ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

•หลักฐานการเงิน โดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

•เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ  ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา ซึ่งหนังสือยินยอมจะต้องออกจากทางอำเภอเท่านั้น

•วีซ่ากรุ๊ป จะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ค่าวีซ่าท่านละ 1,400 บาท

•กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 3,000 บาท  ทัวร์ต่างประเทศ

  ประเทศฝรั่งเศส

•หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

•สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีเป็นเจ้าของหรือกรรมการ     บริษัทฯ)

•จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ถึงสถานทูตเป็นภาษาอังกฤษ ใช้หัวจดหมายบริษัทฯ

•สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

•สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)

•หลักฐานการเงินใช้ สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบริษัทฯ (ธุรกิจ)                      

       - ท่องเที่ยวใช้ Statement ส่วนตัว

•รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปสี ฉากหลังสีพื้นสีอ่อน)

•หนังสือเชิญ (ถ้ามี)

•ใบจองโรงแรม

•สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ BOOKING ตั๋ว

•ประกันการเดินทาง

•หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) ทัวร์ต่างประเทศ

 ประเทศไต้หวัน

•หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

•รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

•สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด

•หนังสือรับรองการทำงานหรือใบจดทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ

•หากเป็นนักศึกษาต้องขอหลักฐานการศึกษา, หลักฐานการงาน, และหลักฐานการเงินของผู้ปกครอง

•หลักฐานการเงินจากธนาคารหรือสมุดบัญชีเงินฝาก ถ่ายเอกสาร ย้อนหลัง 6 เดือน (ปัจจุบัน)

•กรณีเป็นเด็กที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา

ทัวร์ต่างประเทศ

กรุณาตรวจเอกสาร passport และ รูปถ่าย ให้ครบถ้วน(รูปถ่ายเป็นไปตามที่สถานฑูตกำหนด และถ่ายรูปที่ร้านถ่ายรูปเท่านั้น กรณีที่ท่านถ่ายรูปมาเอง ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ถ้าเกิดกรณียื่นวีซ่าไม่ผ่าน และเสียค่าธรรมเนียมไปแล้ว) )

เบอร์โทรติดต่อ
เพิ่มเพื่อน

ประเทศ :
เดือน :
ปี :
จำนวน :
ราคา :
จัดกรุ๊ปเหมา จองตั๋วเครื่องบิน จัดกรุ๊ปเหมา ทำวีซ่า
06-10  ก.ค.
15,888.-
ที่พักเชียงคานบุรี

แลกลิ้ง link exchange

ทัวร์ต่างประเทศ